Số người truy cập

696648
Thủ tục - Biểu mẫu / Biểu mẫu

Giấy xác nhận số CMND

Cập nhật lúc 14:37 ngày 29/11/2017
 

Mẫu CC07 ban hành kèm theo
Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

……………………………(1)
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……../GXN-CCCD
 
 

GIẤY XÁC NHẬN
SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

............................................................................................................. (1), xác nhận:
Họ và tên:...................................................... ; Giới tính:………………..(Nam/nữ).

Ngày, tháng, năm sinh:............/.........../................

Nơi thường trú:......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Số CMND đã được cấp:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do Công an.................................................. cấp ngày………tháng………năm……………
Nay được cấp thẻ CCCD số:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dâncư cấp ngày………..tháng…………năm………..

 

…….., ngày………tháng……..năm………
…………………(2)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Ghi tên đơn vị cp giy xác nhn. 

Các tài liệu khác


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên